Kilometrówka

Firmy czy przedsiębiorstwa nie zawsze dają swoim pracownikom dostęp do samochodów służbowych. Czasami ich po prostu nie posiadają, a czasami zarezerwowane są one dla pracowników na wyższych stanowiskach. Dlatego też w takich przypadkach istnieje rozliczenie zwane kilometrówką.

kilometrowka

Kilometrówka to nic innego, jak refundowanie przed pracodawcę wydatków związanych z podróżą służbową prywatnym samochodem pracownika. Należy zaznaczyć jednak, że pracodawca ma do tego jedynie prawo, nie obowiązek. Każde wydatki muszą być ewidencjonowane.

Jak rozliczyć kilometrówkę?

Podczas rozliczania kilometrówki brane jest pod uwagę kilka rzeczy, takich jak ilość faktycznie przejechanych kilometrów czy pojemność skokowa samochodu.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 obliczone są stawki, według których następuje rozliczenie, na podstawie 1 km przebiegu. Stawka za 1 km samochodu osobowego o pojemności skokowej do 900 cm3 wynosi 0,5214 zł. Powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.

Dla motocyklu stawka ta wynosi 0,2302 zł za 1 km, dla motoroweru - 0,1382 zł.

Ustalono także limity kilometrów. Limit dla gminy do 100 tys. mieszkańców wynosi 300 km, dla gminy powyżej 100 tys. mieszkańców – 500 km, dla gminy powyżej 500 tys. mieszkańców – 700 km. Limity te nie tyczą się służby leśnej (do wyjeżdżenia 1500 km w miesiącu) i służb ratowniczych (3000 km miesięcznie).

Ewidencję prowadzi osoba, która rzeczywiście używa pojazdu prywatnego do celów służbowych. Dane, które powinny być zawarte w ewidencji, to imię i nazwisko używającego pojazd, numer rejestracyjny pojazdu, pojemność skokowa silnika, data i cel wyjazdu, opis trasy, liczba faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za kilometr, podpis i dane pracodawcy.

Zwrot przez pracodawcę kosztów poniesionych przez pracownika w podróży prywatnym pojazdem podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Wydatki te traktowane są jako przychód ze stosunku pracy. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy jest to regulowane osobnymi ustawami, jak w przypadku np. Służby Leśnej. Gotówka otrzymana na pokrycie kosztów przejazdu jest zwolniona od opłacenia składek ubezpieczenia społecznego. Ustawa określa również wysokości kwoty, po przekroczeniu której należy opłacić tą składkę. Opłata ta wynosi różnicę pomiędzy kilometrówką w kwocie przekroczonej, a kilometrówką określoną w ustawie.

Każdy zakład pracy posiada możliwość ustalenia własnego przeliczenia kilometrówką na podstawie własnego, wewnętrznego prawa. W każdym innym przypadku należy stosować się do ustawy.

Polecane strony

Audi A3 - usługi motoryzacyjne - elektromechanika samochodowa Gdynia - tapicer samochodowy Łódź - mechanik Lublin -