Umowa z pracownikiem na samochód służbowy

Nie raz zdarza się, że firma posiada własny środek transportu, który chce powierzyć pracownikowi, by wykonywał dzięki niemu pewne zadania. W takiej sytuacji wskazane jest zawarcie pewniej umowy z pracownikiem, na wypadek uszkodzenia pojazdu przez pracownika (lub z jego winy), by potem móc wyegzekwować od niego rekompensatę.

samochód do pracy

Jednak przepisy polskiego prawa nie narzucają takiego obowiązku na żadną ze stron, stąd sytuacja, w której wszystko opiera się na umowie słownej jest bardzo popularna. Jeżeli jednak chcielibyśmy, aby nasz pracownik taką umowę z nami podpisał należy kierować się pewnymi wytycznymi.

Umowa, którą należy sporządzić nosi nazwę "umowy o korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego", powinna ona zawierać:

  • dane obu stron umowy;
  • datę zawarcia umowy i okres, na jaki powierzamy pracownikowi nasz samochód;
  • dane samochodu (numer rejestracyjny, markę, model itp.);
  • zasady użytkowania samochodu;
  • zasady, na jakich rozliczać będziemy koszty paliwa;
  • przyzwolenie lub zakaz korzystania przez pracownika z samochodu poza godzinami pracy oraz wykorzystywania go, gdy pracownik nie wykonuje swoich obowiązków (na przykład jest na urlopie);
  • termin i zasady zwrotu samochodu;
  • datę i sposób rozwiązania umowy o korzystanie ze służbowego samochodu.

Jednak nie tylko nasza umowa będzie podstawą do egzekwowania należności za ewentualne szkody. Także Kodeks Pracy zawiera przepisy o odpowiedzialności materialnej pracownika w wyniku szkody wyrządzonej przez niego lub wynikającej z nieprawidłowego wykorzystywania mienia firmy.

Jeżeli nasz pracownik, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków, ze swojej winy, wyrządzi jakąś szkodę, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność materialną. Oczywiście tylko w zakresie rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. To na poszkodowanym spoczywa obowiązek wykazania i udokumentowania tychże szkód, a także ewentualne ich następstwa.

Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która wynika z zaniedbania pracodawcy (na przykład jeżeli uszkodzenie samochodu przed zawarciem umowy spowodowało wypadek już po zawarciu tejże), a także zwolniony jest z ponoszenia odpowiedzialności za działanie w stanie podwyższonego, dopuszczalnego ryzyka (szkoda nastąpi na przykład w wyniku manewru wykonanego w celu uniknięcia wypadku). Odpowiedzialność materialna pracownika nie może także przekroczyć wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika, chyba, że szkoda została wyrządzona umyślnie.

Polecane strony

Audi A3 - wyposażenie serwisów samochodowych - Instalacje gazowe Kraków - Motory - Przewóz towarów -